• บุคลากร (ทีมบริหาร)

(จากซ้ายไปขวา) ธีรพง์ วางอภัย, ประภากร นิลสนิท, อ. กรภัทร์ ระลึกฤาเดช, รศ.ดร.พญ. อัญชลี ตั้งตรงจิตร, รศ. วรรณะ มหากิตติคุณ, ผศ.ดร. ณัฐ มาลัยนวล

คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช

ศ.นพ. วิษณุ ธรรมลิขิตกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
รศ.นพ. ประดิษฐ์ สมประกิจ รองคณบดีฝ่ายคลัง
รศ.พญ. ดาราวรรณ วนะชวนาวิน หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา
รศ. วรรณะ มหากิตติคุณ ผู้ก่อตั้ง
รศ.ดร.พญ. อัญชลี ตั้งตรงจิตร หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร. ณัฐ มาลัยนวล รองหัวหน้าโครงการ

ที่ปรึกษาโครงการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ. ฉวีวรรณ บุนนาค
Professor John J. Boitano, USA (jjboitano@yahoo.com)
Professor Brian T. Forschler, University of Georgia, USA
รศ.วรรณะ มหากิตติคุณ (sivmh@mahidol.ac.th)

คณะผู้ดำเนินงาน

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.พญ. อัญชลี ตั้งตรงจิตร (siatc@mahidol.ac.th)
รองหัวหน้าโครงการ ผศ.ดร. ณัฐ มาลัยนวล (sinml@mahidol.ac.th)
  นางสาวประภากร นิลสนิท (sisdmc@diamond.mahidol.ac.th)
  นายธีรพง์ วางอภัย (sisdmc@diamond.mahidol.ac.th)

© 2021 DUSTMITETHAI.COM
ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนา โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์