• งานวิจัย

ทีมของศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช ได้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านไรฝุ่นในแง่มุมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในวารสารวิชาการระดับประเทศ และระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงของโลก มี impact factor สูง เช่น Journal of Allerrgy and Clinical Immunology (JACI-impact factor 8.82), Allergy (impact factor 3.12), และ Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology (0.526) เป็นต้น

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ/บทความ/หนังสือ

2553

 • Visitsunthorn N, Chirdjirapong V, Pootong V, Jirapongsananuruk O, Pacharn P, Weeravejsukit S, Mahakittikun V, Vichayanond P. The accumulation of dust mite allergens on mattresses made of different kinds of materials. Asian Pac J Allergy Immunol 2010;28:155-61.
 • Mahakittikun V, Boitano JJ. Research and innovation on house dust mites. Siriraj Medical Journal 2010;62:90-2.
 • Sangsupawanich P, Mahakittikun V, Chongsuvivatwong V, Mo-suwan L, Choprapawon C. Effect of Helminthic Infections Together with Mite Allergen Exposure on the Risk of Wheeze in Preschool Children. Asian Pac Allergy Immunol 2010;28:29-34.

2552

 • วรรณะ มหากิตติคุณ. ไรฝุ่นบ้าน. ใน: มุทิตา ตระกูลทิวากร, วรรณะ มหากิตติคุณ, ประนุท ตันไพบูลย์. ไรฝุ่นและโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจในเด็ก. เชียงใหม่: สำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม; 2552: 77-94.
 • วรรณะ มหากิตติคุณ. วิธีการควบคุมและกำจัดไรฝุ่น. ใน: มุทิตา ตระกูลทิวากร, วรรณะ มหากิตติคุณ, ประนุท ตันไพบูลย์. ไรฝุ่นและโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจในเด็ก. เชียงใหม่: สำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม; 2552: 25-34.
 • วรรณะ มหากิตติคุณ. ผ้ากันไรฝุ่น. ใน: มุทิตา ตระกูลทิวากร, วรรณะ มหากิตติคุณ, ประนุท ตันไพบูลย์. ไรฝุ่นและโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจในเด็ก. เชียงใหม่: สำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม; 2552: 35-52.

2551

 • Sookrung N, Indrawattana N, Tungtrongchitr A, Karuhassuwan C, Chaisri U, Chaicumpa W. A murine model of allergy caused by American cockroach (CR), Periplaneta americana. Asian Pac J Allergy Immunol 2008;26:143-9.
 • Boitano JJB, Mahakittikun V. The Siriraj Dust Mite Center for Services and Research. Inter Rev Asthma 2008; 10(3)52-60.
 • วรรณะ มหากิตติคุณ. ผ้ากันไรฝุ่น...อีกงานวิจัยหนึ่งเพื่อสุขภาพคนไทย.วารสารคัลเลอร์เวย์. 2551;13(74):36-7

2550

 • Mahakittikun V, Wongkamchai S, Ekpo P, Boitano JJB, Komoltri C, Manochnon C, Kasetsinsombat K, Vichyanond P, Bunnag C. A Comparative Study of Siriraj In-house Mite Extracts with Commercially Available Extracts. J Trop Med Parasitol 2007; 30:55-63.
 • Kantisitthiporn O, Sookrung N, Tungtrongchitr A, Tongtawe P, Bunnag C, Srimanote P, Tapchaisri P, Chaicumpa W. Native troponin-T of the American cockroach (CR), Periplaneta americana, binds to IgE in sera of CR allergic Thais. Asian Pac J Allergy Immunol 2007;25:189-97.

2549

 • Mahakittikun V, Boitano JJ, Tovey E, Bunnag C, Ninsanit P, Matsumoto T, Andre C. Mite penetration of different types of material claimed as mite proof by the Siriraj chamber method. J Allergy Clin Immunol. 2006;118(5):1164-8. (impact factor 8.829)
 • Tiewcharoen S, Junnu V, Ongrotchanakul J, Mahakittikun V. Levels of Indoor Allergens in Public Hospitals in Thailand. Siriraj Med J 2006;58:955-8.
 • Sookrung N, Chaicumpa W, Tungtrongchitr A, Vichyanond P, Bunnag C, Ramasoota P, Tongtawe P, Sakolvaree Y, Tapchaisri P. Periplaneta americana arginine kinase as a major cockroach allergen among Thai patients with major cockroach allergies. Environ Health Perspect 2006;114:875-80.
 • Piboonpocanun S, Malainual N, Jirapongsananuruk O, Vichyanond P, Thomas WR. Genetic polymorphisms of major house dust mite allergens. Clin Exp Allergy 2006; 36: 510-516.
 • วรรณะ มหากิตติคุณ. ทราบได้อย่างไรว่า ผ้ากันไรฝุ่นได้? วารสารคัลเลอร์เวย์. 2549;12(66):23-4.
 • วรรณะ มหากิตติคุณ. ไรฝุ่น...กับธุรกิจสิ่งทอ.วารสารคัลเลอร์เวย์. 2549; 12: 132-4.

2548

 • Soonthornchareonnon N, Mahakittikun V, Chuakul W., Rongsriyam K. Acaricide activity of Thailand medicinal plants. Thai Journal of Phytopharmacy 2005;12: 1-7.
 • วรรณะ มหากิตติคุณ. ไรฝุ่น...ตัวเล็กเรื่องใหญ่. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2548; 35:142-5.
 • Wongkamchai S, Rongsriyam K, Nochot H, Mahakittikun V, Sermsart B, Choochote W, Kanchaopart K. Efficacy of various synthetic pyrethoid-impregnated encasement materials against house dust mite under laboratory conditions. Exp Appl Acarol 2005;35:293-300.
 • Soonthornchareonnon N, Sakayarojkul M, Isaka M, Mahakittikun V, Chuakul W, Wongsinkongman P. Acaricidal Daphnane Diterpenoids from Trigonostemon reidioides (KURZ) CRAIB roots. Chem. Pharm. Bull. 2005: 53(2) 241-3.

2547

 • Malainual N, Hales BJ, Epton MJ, Smith WA, Thomas WR. T-cell responses to the allergens of the house dust mite. Allergen-specific cytokine patterns. Allergy Clin Immunol Int 2004; Supplement 1:51-4.
 • Tungtrongchitr A, Sookrung N, Munkong N, Mahakittikun V, Chinabut P, Chaicumpa W, Bunnag C, Vichayanond P. The levels of Cockroach Allergen in Relation to Cockroach Species and Allergic Diseases in Thai Patients. Asian Pac Allergy Immunol 2004;22:115-21.
 • วรรณะ มหากิตติคุณ. สารก่อภูมิแพ้ในบ้าน. ใน : ฉวีวรรณ บุนนาค, ต่อพงษ์ ทองงาม, อัญชลี ตั้งตรงจิตร บรรณาธิการ. How to Survive in the World of Allergens. บริษัท ซี แอนด์ เอส พริ้นติ้ง, กรุงเทพฯ. 2547: 10-25.
 • อัญชลี ตั้งตรงจิตร, วรรณะ มหากิตติคุณ. การควบคุมป้องกันไรฝุ่น. ใน : ฉวีวรรณ บุนนาค, ต่อพงษ์ ทองงาม, อัญชลี ตั้งตรงจิตร บรรณาธิการ. How to Survive in the World of Allergens. บริษัท ซี แอนด์ เอส พริ้นติ้ง, กรุงเทพฯ. 2547: 49-72.
 • วรรณะ มหากิตติคุณ, สุภาลักษณ์ หวานขม. การเพาะเลี้ยงไรฝุ่น. Thai Medical Technologist Letter 2547; 15:21-4.

2546

 • Sookrung N, Diraphat P, Chaicumpa W, Tongtawee P, Mahakittikun V, Tungtrongchitr A, Vichayanond P, Bunnag C. Cockroach allergen detection and cockroach allergens of allergic Thai patients. Asian Pac J Allergy Immunol 2003; 21:1-9.
 • Mahakittikun V, Jirapongsananuruk O, Boitano JJ, Nochot H, Tungtrongchitr A. Woven Material for Bed Encasement Prevent Prevent Mite Penetration. J Allergy Clin Immunol 2003,112;1239-1241.
 • Mahakittikun V, Komoltri C, Nochot H, Angus AC, Chew FT. Laboratory assessment of the efficiency of encasing materials against house dust mite and their allergens. Allergy 2003;58:981-985.
 • Sookrung N, Diraphat P, Chaicumpa W, Tongtawe P, Sakolvaree Y, Tapchaisri P, Mahakittikun V, Tungtrongchitr A, Vichyanond P, Bunnag C. Cockroach Allergen Detection and Cockroach Allergens of Allergic Thai allergic Patients. Asian Pac J Allergy and Immunol 2003;21:1-9.
 • Mahakittikun V, Bunnag C, Vichyanond P, Komoltri C, Wongkamchai S, Tunsuriyawong P, Jareoncharsri P, Wimolwattanapun S , Manochnun C. A Comparative Study of the Major Allergenic Components in House Dust Mite Extracts between Siriraj and Commercially prepared extracts. Siriraj Gaz Hosp 2003;55:283-93.
 • Mahakittikun V, Komoltri C, Nochot H, Insung A, Wongkamchai S, Soonthroncheornnond N, Vichyanond P. Comparison of different apparatus for the assessment of anti-mite agents. J Trop Med Parasitol 2003;26:93-97.
 • Mahakittikun V, Pattanachitvilat S, Nochot H, Bunnag C. Innovative Method for Rapid Isolation of Live Dust Mites with High Purity. [Abst.] J World Allergy Organization 2003;S1:157.
 • วรรณะ มหากิตติคุณ. ไรฝุ่น ใน : ชายชาญ โพธิรัตน์, มุฑิตา ตระกูลวากร, สุปราณี ฟูอนันต์, เฉลิม ลิ่วศรีสกุล, อรรถวุฒิ ดีสมโชค, บรรณาธิการ. โรคภูมิแพ้ในเวชปฏิบัติ 2003. ธนบรรณการพิมพ์, เชียงใหม่ : 2546:57-61
 • วรรณะ มหากิตติคุณ. ด้านการวิจัยตัวไรฝุ่น ใน : ชายชาญ โพธิรัตน์, มุฑิตา ตระกูลวากร, สุปราณี ฟูอนันต์, เฉลิม ลิ่วศรีสกุล, อรรถวุฒิ ดีสมโชค, บรรณาธิการ. โรคภูมิแพ้ในเวชปฏิบัติ 2003 . ธนบรรณการพิมพ์, เชียงใหม่ : 2546:62-68.
 • วรรณะ มหากิตติคุณ. ผ้าอะไร..กันไรฝุ่นได้ TMTL. 2546;14:19-21.

2545

 • Wongkamchai S, Uppanisakorn M, Mahakittikun V, Nochote H, Chinnabuthra P. Laboratory Study of Effectiveness of Pyrethrin and Benzyl benzoate as Acaricides for Control of House dust mites. Chiang Mai Med Bull 2002;41(1):43-50.

2544

 • Mahakittikun V, Tze Ming H, Nochot H. Cloth can protect against house dust mite. Siriraj Hosp Gaz 2001;53:27-33.
 • Mahakittikun V, Ahamad M, Wongkamchai S, Vichyanond P. Killing mites with heat Allergy 2001;56(3):262.

2543

 • Wongkamchai S, Mahakittikun V, Vichyanond P, Witisuwanakul D. A Dot-blot assay for the semi-quantitative Detection of Major dust mite (Dermatophagoides) allergens, Der p 1 and Der f 1 in house dust. Allergology Int 2000;49:151-155.
© 2019 DUSTMITETHAI.COM
ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนา โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์