• การผลิตไรฝุ่น

SDMC มี Mite Experts ที่มีทักษะความชำนาญสูง และมีนวัตกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้ง สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทะเบียนความลับทางการค้า ในการเพาะเลี้ยงไรฝุ่นในระดับอุตสาหกรรม สามารถผลิตไรฝุ่นบริสุทธิ์ (99% pure mites) มีอาหารเพาะเลี้ยงปนเปื้อนเพียง 1% ภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพ มิให้มีการปนเปื้อนข้ามสายพันธุ์ โดยแยกสถานที่เพาะเลี้ยง 1 ห้องต่อ 1 สายพันธุ์ และแยกอุปกรณ์เครื่องใช้ และใช้ clean technique ในการปฏิบัติงาน ประโยชน์การนำไรฝุ่นบริสุทธิ์ไปใช้งานได้แก่

  • ใช้ในงานวิจัย ด้านอิมมูโนวิทยา อณูชีววิทยา
  • ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตวัคซีนไรฝุ่น (mite vaccine)
© 2019 DUSTMITETHAI.COM
ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนา โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์