• ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช

ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซีย ในการเป็น Bioresource Center ด้านไรฝุ่น ศึกษาวิจัย ซึ่งมุ่งเน้นในด้านการป้องกันกำจัดไรฝุ่น และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ อาทิ การตรวจหาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันไรฝุ่น การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ในฝุ่นรวมถึงการให้ความรู้ ฝึกอบรมด้านไรฝุ่นแก่บุคลกรทางการแพทย์ และผู้ประกอบการในภาคธุรกิจเอกชน

© 2021 DUSTMITETHAI.COM
ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนา โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์