• การตรวจวิเคราะห์ผ้ากันไรฝุ่น

สำหรับท่านผู้สนใจ ไม่ว่าจะเป็น บริษัท ห้างร้าน หรือ โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ต้องการทราบประสิทธิภาพของผ้ากันไรฝุ่น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของท่าน สามารถส่งผ้ามาตรวจวิเคราะห์ anti-mite property ได้เนื่องจากผ้ากันไรฝุ่นจัดเป็น medical textiles อย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมวิธีในการทออาจแตกต่างจากการผลิตผ้าธรรมดาที่ใช้สวมใส่กันธรรมดา (home textile) ดังนั้นจึงควรมีการทดสอบประสิทธิภาพในการกันไรฝุ่นและมูลได้ ก่อนออกวางจำหน่าย

เราจะทราบได้อย่างไรว่า ผ้ากันไรฝุ่น ชนิดนั้นๆสามารถป้องกันตัวไรฝุ่นและมูลได้จริง ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช โดย รศ. วรรณะ มหากิตติคุณ ได้ทำการวิจัยเรื่องนี้มาไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยได้นำเสนอวิธีการตรวจเพื่อบอกประสิทธิภาพของวัสดุ/ผ้าที่จะนำมาใช้เป็นผ้ากันไรฝุ่นว่ามีคุณสมบัติในการป้องกันไรฝุ่นหรือไม่ (anti-mite property) โดยมีการทดสอบทั้ง mite assessments และ non-mite assessments ตามลักษณะและประเภทของผ้า อาทิ ผ้าทอแน่น (woven type), non-woven, acaricide-coated, film-coated เป็นต้น และได้เผยแพร่ผลงานไว้ในวารสารระดับโลก ทั้งในวารสารทางการแพทย์และวารสารด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในการนี้ได้จดสิทธิบัตรอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ ("Siriraj chamber") และนวัตกรรมดังกล่าวได้นำมาใช้ร่วมกับวิธีทางอิมมูโนวิทยา ปัจจุบันได้เปิดให้บริการ สามารถติดต่อได้ทุกวันทำการ ซึ่งนับว่าศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันแห่งแรกของโลกที่มีการให้บริการตรวจหาประสิทธิภาพของผ้า/วัสดุที่นำมาใช้ในการป้องกันไรฝุ่น ซึ่งมีวิธีทดสอบที่เป็นมาตรฐานและมีแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ (reference) ในวารสารที่น่าเชื่อถือในระดับโลก

ในการตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผ้า/วัสดุที่นำมาใช้เป็นผ้ากันไรฝุ่น จะได้รับการทดสอบดังต่อไปนี้ การเจาะไชของตัวไรฝุ่น (mite penetration)

  • การกั้นมูลไร (allergen protection)
  • การกั้นฝุ่น (dust leakage)
  • การซึมของอากาศผ่านผ้า (air permeability)
  • จำนวนเส้นด้ายต่อ 1 ตารางนิ้ว (thread count)
  • ขนาดรูของผ้า (pore size)

ผู้เชี่ยวชาญไรฝุ่น (mite experts) จะเลือกประเภทการทดสอบให้เหมาะสมกับชนิดผ้ากันไรฝุ่นที่ส่งมาตรวจ ซึ่งมีหลากหลายประเภท เช่น tightly woven (ผ้าทอแน่น) non-woven, acaricide-coated (ผ้าเคลือบยา), film-coated (ผ้าเคลือบฟิลม์), loosely woven type , urethane-coated (ผ้าเคลือบสารยูรีเทน) และอื่น ๆ

© 2021 DUSTMITETHAI.COM
ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนา โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์