• ฝึกอบรม

ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่น เป็นสถาบันศึกษาค้นคว้าวิจัยและให้บริการเกี่ยวกับไรฝุ่น แห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย เรามีคณะผู้วิจัยที่มีความชำนาญและศึกษาแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับไรฝุ่นมาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยเฉพาะด้านการป้องกันกำจัดไรฝุ่น จึงได้นำองค์ความรู้และภูมิปัญญามาถ่ายทอดในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ให้แก่ บุคลากรกลุ่มการแพทย์ กลุ่มนักธุรกิจอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการจากบริษัท ห้างร่าน และประชาชนทั่วไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เนื้อหาของการอบรมมสาระครอบคลุมครบทุกด้านที่ควรรู้ (all you need to know about dust mites) ซึ่งมีประโยชน์ทั้งต่อผู้ประกอบการ และนักวิจัย สามารถเข้าถึงเนื้อหาทางวิชาการในภาคบรรยายได้ง่าย และเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในภาคสาธิตและลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการด้วยตนเอง ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆในการป้องกันกำจัดไรฝุ่นได้ และยังนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือ การดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ เป็นต้น

เนื้อหาการอบรม เริ่มตั้งแต่ การ รู้จักชีววิทยาของไรฝุ่น การก่อโรคภูมิแพ้ วิธีการป้องกันกำจัดไรฝุ่น ข้อมูลวิชาการเชิงลึกที่ได้จากงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ป้องกันไรฝุ่น (anti-mite products) โดยเฉพาะเรื่องผ้ากันไรฝุ่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ น้ำยาฆ่าไร และเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับสินค้าป้องกันไรฝุ่นที่มีจำหน่ายในต่างประเทศที่มีแนวโน้มเข้ามาในตลาดไทยในอนาคต ท่านจะมีโอกาสได้ซักถามข้อสงสัยกับผู้เชี่ยวชาญด้านไรฝุ่น และเข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงไรฝุ่นใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซีย ที่ผลิตไรฝุ่นในระดับอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตวัคซีนไรฝุ่น

เนื้อหาการอบรม

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวไรฝุ่น; ไรฝุ่นคืออะไร สำคัญต่อคนอย่างไร การก่อโรค อาการภูมิแพ้
  • การเพาะเลี้ยงไรฝุ่นระดับอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตวัคซีนไรฝุ่น
  • การเก็บฝุ่นเบ้าน และการตรวจวิเคราะห์ฝุ่นเพื่อวัดปริมาณสารก่อภูมิแพ้เพื่อทราบจุดเสี่ยงภายในบ้าน
  • การตรวจวิเคราะห์ผ้ากันไรฝุ่นและน้ำยาป้องกันไรฝุ่น
  • การควบคุมป้องกันไรฝุ่นด้วยวิธีต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้เองในชีวิตประจำวัน
  • สารเคมีกำจัดไรฝุ่น
  • สมุนไพรกำจัดไรฝุ่น...ทางเลือกใหม่
  • สาธิตผลิตภัณฑ์ป้องกันไรฝุ่นและวิธีเลือกผ้ากันไรฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ
  • ฝึกเตรียมไรฝุ่นเพื่อวินิจฉัยชนิดของสายพันธุ์ด้วยตนเอง

** สนใจโปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Tel. 02-418-1040, 02-419-7000 ต่อ 6494, 6495

© 2021 DUSTMITETHAI.COM
ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนา โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์