• ที่ติดต่อ

รศ.ดร.พญ. อัญชลี ตั้งตรงจิตร
ผศ.ดร. ณัฐ มาลัยนวล
คุณธีรพงษ์ วางอภัย
คุณประภากร นิลสนิท

ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช
ตึกอุดลยเดชวิกรม ชั้น 7 ภาควิชาประสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
แสดงแผนที่

โทรศัพท์: 02-418-1040, 02-419-7000 ต่อ 6495, 6499, 6471
โทรสาร: 02-418-1040
อีเมล์: sisdmc@diamond.mahidol.ac.th

© 2021 DUSTMITETHAI.COM
ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนา โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์