• การตรวจวิเคราะห์น้ำยาฆ่าไรฝุ่น

สำหรับท่านผู้สนใจ ไม่ว่าจะเป็น บริษัท ห้างร้าน หรือ โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ต้องการทราบประสิทธิภาพของผ้ากันไรฝุ่น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของท่าน สามารถส่งผ้ามาตรวจวิเคราะห์ anti-miteการตรวจน้ำยาฆ่าไรฝุ่น เป็นวิธีหนึ่งที่บอกประสิทธิภาพของตัวยานั้นๆ สามารถกำจัดไรฝุ่นได้หรือไม่ ซึ่งหลักการป้องกันไรฝุ่นอย่างหนึ่งคือ การทำให้จำนวนตัวไรลดลง (reduction of mite population) ปัจจุบันใช้สารฆ่าไร (acaricide) ซึ่งมีทั้งที่เป็นสารเคมี (chemical acaricides) และสารจากพืชธรรมชาติ (natural herb products) ปัจจุบันศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราชเปิดให้บริการตรวจประสิทธิภาพดังกล่าว ซึ่งตัวอย่างส่งตรวจมีได้หลายรูปแบบอาทิ เช่น สเปรย์, โพม, น้ำยา, ผงโรย และสารเคลือบ (acaricide-coated) เป็นต้น

ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช ได้ศึกษาค้นคว้าด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยได้คิดค้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบเพื่อกักขังตัวไรฝุ่นให้อยู่กับสารที่ต้องศึกษา โดยนวัตกรรมดังกล่าวได้จดสิทธิบัตรแล้ว จากประสบการณ์พบว่า การทดสอบเพื่อบอกประสิทธิภาพของน้ำยาว่ามีฤทธิ์ฆ่าตัวไรได้หรือไม่ต้องอาศัย

  • ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการทดสอบและการอ่านผล
  • อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ ทั้งนี้เนื่องการตัวไรฝุ่นมีขนาดเล็กมาก (300 ไมโครเมตร) มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ขั้นตอนต่างๆ ของการทดสอบจึงต้องทำใต้กล้องจุลทรรศน์ และใช้เส้นผมหรือขนตาในการจับตัวไรเพื่อกักขังไว้ร่วมกับสารที่ต้องการศึกษาในระยะเวลาที่กำหนด ไม่หนีหายก่อนการทดสอบเสร็จสิ้น
  • การวางแผนทดสอบ (research design) ต้องมีตัวเปรียบเทียบทุกครั้ง โดยมีกลุ่มควบคุม (control group) และกลุ่มทดสอบ (test group) ควบคู่กันไปตามหลักวิชาการ และระบุวิธีการอ่านผลชัดเจน สามารถแยก ตัวไรฝุ่นที่มีชีวิต (live mites) และไรตัวตาย (dead mites) เนื่องจากฤทธิ์ของยา ความชำนาญในการอ่านผลจึงมีความสำคัญมากเพราะเป็นตัวชี้วัดในการบอกประสิทธิภาพของสารหรือน้ำยาที่ศึกษา ถ้าไรตัวตายมีมาก แสดงถึงน้ำยามีฤทธิ์ฆ่าไรฝุ่นได้ผลดีเป็นต้น

ปัจจุบันทางศูนย์ฯเปิดรับบริการและยินดีให้คำปรึกษาเพื่อให้ท่านได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันไรฝุ่นของท่านให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

© 2021 DUSTMITETHAI.COM
ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนา โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์